بيانيه جمعي ازمهندسين ايران درسوگ دكتر ملكي

ياد ونام دكترمحمد ملكي گرامي باد!مردى ازميان مارفت كه ايران وايراني به او و مانند او به خاطر برخوردارى ازدو بال ازخودگذشتگي وخردمندى سخت نيازمند است ياد ونام...

ادامه مطلب ...