محمد رضا علی حسینی دبیرکل کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب در مصاحبه با خبرنگار نسیم ایران گفت: مجمع عمومی کانون زندانیان سیاسی مسامان قبل از انقلاب با شرکت ۳۱۳ نفر از اعضای کانون، بصورت مجازی برگزار گردید. در این مجمع که با حضور نماینده وزارت کشور برگزار شد، موادی از اساسنامه کانون مورد بازنگری قرار گرفت. در این بازنگری تعداد شورای مرکزی از ۲۱ نفر به ۱۵ نفر تقلیل یافت. عضویت اعضای خانواده زندانیان سیاسی قبل از انقلاب و تطویل دوران بازرس به سه سال و اعطای اجازه تعیین میزان حق عضویت از مجمع به شورای مرکزی و گزارش دبیرکل و بازرس و تراز مالی به تصویب رسید. در پایان انتخابات شورای مرکزی برگزار و از تعداد ۲۳ نفر داوطلب عضویت در شورای مرکزی، محمد رضا علی حسینی با ۲۱۱ رای بیشترین و قائد امینی با ۷۷ رای انتخاب گردیدند. اسدالله صدیقی با ۷۱ رای و محمد هاشمی با ۴۴ رای از راه یافتن به شورای مرکزی باز ماندند.

اشتراک این خبر در :