گله ای از فیل های استعاری عظیم الجثه در جنگل ها هستند که دور برما را گرفته و دارند زمین را نابود می کنند، ما می بینیم، اما وانمود می کنیم که نیستند، آنها ظاهرا از بین رفته اند اما در حال رشد و نمو هستند، این دسته از موجودات عظیم الجثه استعاری در حال تخریب زمین هستند که در ادامه به بخشی از این موجود خود ساخته می پردازیم باشد که درس گیریم.
مصرف گرایی
پدیده بسیار مخربی که در فعالیت روزمره ما دست بالایی دارد، که به همراه مدل اقتصادی  آن را پشتیبانی می کند. زباله و تخریب های زیست بومی در مقیاس عظیم، و مصرف گرایی بیش از اندازه ما را به سوی جنگل زدایی، استخراج بیش از حد از معادن، هدر رفتن منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست سوق می دهد. برای نجات از فجایع زیست بومی باید جلوی آن را گرفت.
✅شرکت های بزرگ
در دنیا ۲۰۰ شرکت بزرگ وجود دارد که بر جهان حکومت می کند و از لحاظ جغرافیایی ۱۸۰ کشور جهان را تحت سیطره خود دارد، قدرتی فراتر از کشورها و نهادهای جهانی و جالبتر اینکه تنها چند میلیون نفر را به استخدام خود در آورده است. این شرکت ها بر روی هم بیش از ۸۰ درصد اقتصاد جهان اثر گذارند، سوخت های فسیلی را می سوزانند بیشتر از آنچه خورده می شود و یا رشد می کند، فروشنده و توزیع می کنند، از پرداخت مالیات طفره می روند و با دولت های ملی کنار می ایند، و تولید پلاستیک آنها دورترین دریاها را آلوده می کند و باعث تغییرات اقلیمی وسیعی در جهان می شوند.
✍رضا بژکول، پژوهشگر و روزنامه نگار
برگرفته از مقاله مفصل جان ویدال، دبیر محیط زیست گاردین

اشتراک این خبر در :