محمد‌رضا علی‌حسینی عباسی، هم سلولی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای باید بازجویی می‌شد. سرباز به سلول آمد و گفت: علی حسینی کیه؟ آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: من هستم. سرباز گفت: بیا به اتاق بازجویی.

«محمد‌رضا علی‌حسینی عباسی» که در رژیم گذشته به علت ایجاد گروه ابوذر و مبارزه علیه رژیم پهلوی در شهر نهاوند دستگیر شده است ؛ خاطره جالبی را تعریف می‌کند:

با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک و شهربانی هم ‌سلول بودم. یک روز سرباز به سلول آمد تا مرا به اتاق بازجویی ببرد. به جای اینکه اسم کامل مرا صدا کند ، فقط نام خانوادگی مرا صدا کرد و گفت علی‌حسینی کیه؟ آیت‌الله خامنه‌ای که در شناسنامه «سید علی حسینی» هستند، پاسخ دادند من هستم.

بازجو گفت: سریع پیراهنت را روی سرت بکش تا به اتاق بازجویی برویم. رهبر انقلاب به بازجویی رفت و شکنجه شد اما بعد از مدتی مشخص شد فرد مورد نظری که باید بازجویی و شکنجه می‌شد، من بوده‌ام.

اشتراک این خبر در :