گزارش گروه اقتصادی صد آنلاین ، با توجه به اینکه مبالغ مربوط به پایه‌های سنوایت سال گذشته کارگران حسب مورد جزء مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران محسوب می‌شود و با عنایت به این‌که به موجب مصوبه شورای عالی کار درصد افزایشات در خصوص سایر سطوح مزدی حسب مورد باید بر روی مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران اعمال شود.

اقساطی بفروش نجومی درآمد داشته باش

اقساطی بفروش نجومی درآمد داشته باش

مشاهده

yektanet-logo-sign

تبلیغ

بنابراین، پایه‌های سنواتی سال‌های قبل نیز مشمول این افزایشات قرار می‌گیرد و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال جاری جمع گردد.


پایه سنوات تجمیعی گروه های ۲۰گانه

اشتراک این خبر در :