مبلغ برای کارگران بدون سابقه

شرحماه ۳۰ روزماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی)۲۴۱.۳۹۵۲۴۱.۳۹۵
حقوق پایه (روزانه)۱.۷۶۹.۴۲۸۱.۷۶۹.۴۲۸
حقوق پایه (ماهانه)۵۳.۰۸۲.۸۴۰۵۴.۸۵۲.۲۶۸
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن)۱۱.۰۰۰.۰۰۰۱۱.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن۹.۰۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰
پایه سنوات۰۰
حق اولاد برای هر فرزند۵.۳۰۸.۲۸۴۵.۳۰۸.۲۸۴
حق بیمه سهم کارگر۵.۱۱۵.۷۹۹۵.۲۳۹.۶۵۹
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه۶۷.۹۶۷.۰۴۱۶۹.۶۱۲.۶۰۹
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه۷۳.۲۷۵.۳۲۵۷۴.۹۲۰.۸۹۳
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه۷۸.۵۸۳.۶۰۹۸۰.۲۲۹.۱۷۷
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری۳۳۷.۹۵۴۳۳۷.۹۵۴
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%)۵.۳۰۸.۲۸۴۵.۴۸۵.۲۲۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%)۷.۹۶۲.۴۲۶۸.۲۲۷.۸۴۰
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%)۱۱.۹۴۳.۶۳۹۱۲.۳۴۱.۷۶۰

مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه

اشتراک این خبر در :