رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه جدید برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط به آخر بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند بخشش های ویژه جرایم مالیاتی اعمال می کند.

در این بخشنامه آمده است اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند برای اشخاص حقیقی تا سقف دو میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف ۳ میلیارد ریال به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

در این بخشنامه آمده است شرط استفاده از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع نامه ارائه درخواست بخشودگی جرایم فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال می باشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ تفویض اختیار حاضر مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود. تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده به معاونان مدیرکل و روسای ادارات امور مالیاتی قابل تخفیف خواهد بود.

اشتراک این خبر در :