عصر دیروز اولین جلسه شورای مرکزی کانون زندانیان سیاسی قبل ازانقلاب تشکیل شد.این اولین جلسه شورای کانون است که پس از تطبیق وضعیت کآنون با قانون جدید احزاب در جلسه مجمع عمومی دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ انجام شده بود .

در این جلسه پس از معارفه انتخاب شدگان، اعضای جدید شورای مرکزی، از هیات مدیره قبل، تجلیل به عمل آمد.

سپس محمد رضا علی حسینی نماینده اسبق مجلس ودبیر کل کانون در دهه هفتاد و هشتاد پس از یک دوره فطرت ده ساله، مجددا باتفاق آراء به عنوان دبیر کل، انتخاب شد. آقای محمود فیض به عنوان رئیس شورای مرکزی و حسین طوسی به عنوان نایب رئیس ومهدی غنی بعنوان منشی انتخاب گردیدند.

کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب در سال ۱۳۷۶ طبق قانون احزاب سیاسی ثبت گرديد.این کانون تنها تشکیلاتی است که اعضای آن از وابستگان به همه جناحهای سیاسی می باشند.

منتخبین شورای مرکزی عبارتنداز :سیدکاظم اکرمی، محمدرضا علی حسینی، محمد شهرستانکی، حسین طوسی، مهدی غنی، محمود فیض، طاهرزاده، سیدرضا سیدزاده، صدیقیانی، قائد امینی، محمدرضا ناجیان، میلانی، لباف، احمدی، اسعدی خامنه، شریف زاده، حسن موسوی تبریزی، محمد جواد موسوی، فرقانی.

مطالعه طرح‌های توسعه و عمرانی و اقتصادی کشور وامور فرهنگی از جمله فعالیت های اعضای کانون که عموما از متخصصین مجرب، صاحب نظر و کاردانند، می باشد.بالغ برهزار و پانصد نفر از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب از زمان دکتر مصدق به بعد از اعضای این کانون می باشند.

اشتراک این خبر در :