در حالی که فقر شدید در کشورهای با درآمد متوسط کاهش یافته است، اما در فقیرترین کشورها و کشورهایی که تحت تأثیر شکنندگی، درگیری یا خشونت قرار دارند، نرخ فقر همچنان بدتر از قبل از همه گیری است. تداوم فقر در این کشورها دستیابی به سایر اهداف کلیدی توسعه جهانی را بسیار دشوارتر می‌کند.

بر اساس گزارشی که در وبسایت بانک جهانی و با استناد به آمار پلتفرم نابرابری و فقر منتشر کرده، در سال ۲۰۲۳ تعداد افرادی که زیر خطر فقر جهانی (درآمد روزانه ۲٫۱۵ دلاری) قرار دارند به ۶۹۰ میلیون نفر رسیده که اگر چه نسبت به سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۳ میلیون نفر کاهش یافته ولی نشان کاهش سرعت مبارزه با فقر می‌دهد. از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ در مجموع میزان فقر ۱۰ درصد کاهش یافته و این در حالی است که بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳  میزان کاهش فقر ۳۴ درصد بود.

اشتراک این خبر در :