تخریب قلب شرق تهران بی خبر شبانه با زور چاقو

باز شهرداری منطقه چهار تهران حادثه ساز شد !!!! به گزارش خبرنگار نسیم ایران: شهرداری محوطه بزرگی را تخریب کرد.و پیاده روها ی خیابان فرجام و آبگون بسته شد. وضعیت...

ادامه مطلب ...