گسترش بیکاری طی سال های گذشته تناسب شاغل و بازنشسته در کشور به هم ریخته

علی ربیعی تصریح کرده است که از مجموع ١٨ صندوق بازنشستگی کشور فقط یک صندوق قادر است به تعهدات خود عمل کند. او از ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی به عنوان...

ادامه مطلب ...