باز شهرداری منطقه چهار تهران حادثه ساز شد !!!!

به گزارش خبرنگار نسیم ایران:

شهرداری محوطه بزرگی را تخریب کرد.و پیاده روها ی خیابان فرجام و آبگون بسته شد.

وضعیت بسیار اسفناکی همانند شهر جنگ زده بوجود آورد .حکم شهرداری هنوز به مالک ابلاغ نشده است.

بنا به اظهارات مسئولین ملک مذکور که البته بزرگترین مرکز مخابرات شهر تهران (مرکز مخابرات حکمت شعار) در آن نیز واقع است وهمچنین نگهبانان  آنجا ،بدون  آنکه حکمی به مالک ابلاغ گرددقبل از طلوع افتاب پنج شنبه شب گروه کثیری که میگویند حدود صد نفر بوده اند به محل یورش برده اند وبا تخریب دیوارهای یکصد ساله نسبت به ویران کردن تاسیسات داخل محوطه اقدام کرده اند.

بنا به اظهار حاظرین ومسئولین فوق الذکر مأموران شهرداری هنگام ورود از روی دیوار ها ابتدا دوربینها و تلوزیونهارا تخریب و چاقو ،نگهبانان را بازرسی بدنی کرده و موبایلها و سایر وسایل ارتباطی آنها را گرفتند وسپس عملیات مربوطه را اجرا کرده اند.

این در حالی است که هیچگونه حکمی به مالک ،ملک ابلاغ نگردیده است.

 

اشتراک این خبر در :